Gegevensverwerking en Privacy

1. Inleiding

Via deze privacyverklaring willen wij u informeren over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door ons, Mali Media Group bv (hierna “Biedmee”), met zetel in België te 9840 De Pinte, Koning Albertlaan 15 en met ondernemingsnummer BE0875757867 (hierna “wij”).


Indien je privacy-gerelateerde vragen hebt aarzel dan niet om ons te contacteren via onderstaande gegevens:

Biedmee
E-mail: privacy@biedmee.be
Tel. 078 48 09 00


Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Indien er substantiële wijzigingen worden doorgevoerd zullen de gebruikers hiervan op de hoogte worden gebracht.

2. Verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers

Tenzij anders vermeld, zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die door ons worden verzameld in het kader van onze diensten en activiteiten. Wij treden aldus op als zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke”, te weten de persoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.


Biedmee is vrij om een beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke persoonlijke gegevens verwerkt. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren en handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.


Biedmee doet beroep op de volgende “verwerkers”: externe betalingsdienstaanbieders, hosting bedrijven en verschillende logistieke partners.

3. Rechtsgronden van de verwerking

Biedmee doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met gegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij verwerken persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden

 • Op basis van de noodzakelijkheid voor de uitvoering van overeenkomst afgesloten met onze gebruikers
 • Op basis van de noodzakelijkheid om te voldoen aan de wettelijke verplichting mbt het beheer van de afgesloten overeenkomsten
 • Op basis van de noodzakelijkheid van de behartiging van ons wettelijke belang om informatie en nieuwsbrieven te verzenden naar onze leden
 • Op basis van de uitdrukkelijke toestemming van onze leden om nieuwsbrieven te ontvangen

4. Persoonsgegevens die wij verwerken

Biedmee.be verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Daarnaast gebruiken wij functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Biedmee gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.


Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op Biedmee worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

5. Overmaken aan derden

Jouw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor intern gebruik en marketing doeleinden van Mali Media Group bv. Deze zullen niet verkocht worden of doorgegeven worden aan derden, behalve indien je hier expliciet toestemming voor gaf. Deze derden ontvangers zullen tevens de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

6. Bewaarperiode

Biedmee bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Biedmee verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Biedmee en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@biedmee.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Biedmee wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, https://www.privacycommission.be

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Biedmee neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@biedmee.be

Disclaimer

Biedmee.be (Mali Media Group BVBA) heeft met grote zorg en naar beste vermogen de informatie op haar site samengesteld. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg wordt ingevoerd, kan bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. Mali Media Group BVBA aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid en is van mening dat gebruik van verkregen informatie voor eigen risico is. Bezoekers van de site zijn zelf verantwoordelijk voor de keuzes die zij maken naar aanleiding van een bezoek aan www.biedmee.be.


Copyright

Alle publicaties van Biedmee.be (Mali Media Group BV) zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mali Media Group.