Algemene voorwaarden Biedmee.be

Mali Media Group Bvba
Koning Albertlaan 15
9840 De Pinte
Ondernemingsmummer: 0875.757.867
veilingen@biedmee.be
Licentienummer: 7293

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle biedingen en transacties uitgebracht door de consument / bieder die gebruik maakt van de veilingen van Biedmee.be


1.2 Verklarende begrippen

 • Biedmee.be: de veilingwebsite van Mali Media Group bvba, waarmee aan consumenten arrangementen en producten aangeboden worden door middel van digitale veilingen;
 • Consument: zal hierna verder als bieder genoemd worden;
 • Bieder: iedere deelnemer aan een veiling van een arrangement of product aangeboden door Biedmee.be;
 • Partner: de verstrekker van de vouchers en/of uitgever van arrangementen en/of de uitvoerder van de diensten die door Biedmee.be ter veiling worden aangeboden;
 • Arrangement: iedere aanbieding op de veilingswebsite van Biedmee.be, ongeacht welk toepassingsgebied dit beslaat

1.3 Biedmee.be behoudt zich het recht op eender welk ogenblik de algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe aangepaste voorwaarden zullen steeds geplaatst op de website. Wijzigingen treden 30 dagen na bekendmaking in werking, of op een ander tijdstip als in dit in de bekendmaking wordt vermeld.


1.4 Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken.


1.5 Duidelijke vergissingen, schrijffouten en typfouten zijn niet bindend voor Biedmee.be, noch voor de partner die de arrangementen of producten op de veilingen plaatst.


1.6 Bij de inschrijving op de website Biedmee.be gaat de bieder onherroepelijk akkoord met de algemene voorwaarden. Hiermede verklaart de bieder ook meerderjarig te zijn op het ogenblik van inschrijving op de website Biedmee.be

2. Informatie, overeenkomsten en gebruiksvoorwaarden voor veiling diensten

2.1 Alleen geregistreerde klanten hebben toegang tot de diensten van Biedmee.be die wettelijk verplicht zijn een overeenkomst te sluiten. Zoals hierboven reeds beschreven kunnen minderjarigen niet deelnemen aan de veilingen aangeboden door Biedmee.be. Indien een bieder niet kan of wil voldoen aan de algemene voorwaarden van Biedmee.be is die bevoegd naar eigen inzicht om het gebruik van de veilingen te ontzeggen aan natuurlijke personen, groepen van personen en gebruikers.


2.2 Als de bieder zich inschrijft op Biedmee.be gaat deze onherroepelijk akkoord met de algemene voorwaarden en schrijft hij zich al dan niet voor de nieuwsbrief in. Indien de bieder dit wenst, kan deze via de nieuwsbrief zich automatisch laten uitschrijven. De personengegevens worden behandeld in overeenstemming met onze privacy verklaring die u hier kan raadplegen: http://www.biedmee.be/privacy.


2.3 De bieder verklaart bij de inschrijving de juiste gegevens in verband met naam, adres en andere gevraagde gegevens door te geven aan Biedmee.be


2.4 Biedmee.be verbindt zich ertoe, om binnen zijn mogelijkheden, met de grootste zorg de arrangementen en producten duidelijk te vermelden op zijn website. Biedmee.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden dat secundaire karakteristieken van een arrangement of product zoals de huidige of toekomstige staat van een hotel, voertuig en dergelijke, bepaalde aanvullende opties, ...


2.5 Het gebruikersaccount en inloggegevens vallen ten allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de bieder . De bieder mag deze in geen geval communiceren met derden. Iedere registratie waarbij gebruik gemaakt wordt van de gebruikersaccount en inloggegevens van een bieder zijn bindend voor diegene die aldus geregistreerd is.


2.6 Persoonsgegevens zoals naam, adres, email, telefoonnummers en bankgegevens worden door Biedmee.be niet aan derden overgemaakt zonder de toestemming van de bieder, met uitzondering van de betrokken partner.

3. De arrangementen en bieden

3.1 Bij iedere veiling wordt heel duidelijk alle nuttige informatie in een arrangement of product omschreven. De geldigheidsdatum, wat inclusief en exclusief is, en de voorwaarden van beschikbaarheid worden duidelijk vermeld bij elke veiling. De startprijs van een veiling is steeds exclusief de administratiekosten.


3.2 De partner is niet verplicht het arrangement aan de hoogste bieder te leveren, indien het arrangement niet beschikbaar is op de voorkeursdatum van de bieder. Indien het arrangement niet beschikbaar is op de voorkeursdatum van de bieder, heeft de bieder het recht om een nieuw arrangement te selecteren uit het aanbod van Biedmee.be. De bieder zal dan een tegoedbon ontvangen t.b.v. zijn uitgebracht veilingbedrag.


3.3 Ieder bod leidt automatisch tot een overeenkomst tussen de bieder en Biedmee.be. Het hoogste bod leidt tot een definitieve koopovereenkomst tussen bieder en Biedmee.be. Door een bod uit te brengen gaat de bieder akkoord met de boekings-, leveringsvoorwaarden en algemene voorwaarden van Biedmee.be. Uitgebrachte biedingen kunnen niet herroepen worden. Biedmee.be biedt echter zelf de mogelijkheid om binnen de 5 dagen na het uitbrengen van het hoogste bod de veiling te ontbinden, tegen betaling van €25,- annuleringskosten. Voorwaarde hierbij is dat de betaling van de veiling nog niet werd uitgevoerd en de winnaar de voucher nog niet in zijn bezit heeft. Dit bedrag wordt in rekening gebracht om de door Biedmee.be gemaakte kosten te vergoeden en om het risico te verminderen dat er wordt geboden op veilingen door bieders die het hoogste bieden, maar niet van plan zijn om de koop daadwerkelijk door te zetten. De betaling van de €25,- annulatiekost is niet van toepassing op alle gevallen waar de consument zich kan beroepen op het herroepingsrecht (zie artikel 6).


3.4 De manipulatie of de poging tot manipulatie door biedrobots of automatisering van de biedingen is niet toegestaan en geeft aan Biedmee.be de mogelijkheid de bieder te bannen van de website .


3.5 Op elk arrangement of product wordt een startbod bekend gemaakt, de biedingen moeten minstens stijgen per 1€. Elke veiling loopt voor een welbepaalde tijd die duidelijk aangeven wordt.


3.6 De bieder met het hoogste bod tegen het einde van de veiling wordt via mail op de hoogte gebracht van het door hem aangekochte arrangement of product. In deze mail wordt alle uitleg verschaft voor de verdere afhandeling van de boeking.


3.7 De historiek van de biedingen zal bij elke veiling vermeld worden.


3.8 Een veiling kan meerdere malen onder dezelfde vorm, met de zelfde identieke voorwaarden terugkomen. Dit wil geenszins duiden op het feit dat vorige identieke veilingen niet zouden verkocht zijn.


3.9 Indien nodig behoudt Biedmee.be het recht om dringende redenen, een veiling vroegtijdig stop te zetten.


3.10 Het is niet toegestaan een gekochte veiling door te verkopen aan wie en op welke wijze dan ook.


3.11 Het is niet toegestaan aan medewerkers van Biedmee.be om biedingen te plaatsen op veilingen van Biedmee.be


3.12 Het hoogste bod op een veiling leidt automatisch tot een koopovereenkomst, indien aanvaardt door Biedmee.be , die niet herroepen kan worden. De bieder kan dus de tot stand gekomen overeenkomst niet annuleren, behoudens de uitzondering voorzien in art. 3.3

4. Betalingsmodaliteiten

4.1 De betalingsmodaliteiten zijn een betaling via traditionele overschrijving, online bankcontact, Visa, Mastercard of Maestro. De betaling wordt gedaan aan Mali Media Group bvba.


4.2 Na het ontvangen van de bevestigingsmail (zie 3.6) is een betalingstermijn van 5 dagen van toepassing. De definitieve voucher wordt pas afgeleverd nadat de geboden som en eventueel bijkomende kosten volledig betaald zijn.


4.3 De hoogste bieder is contractueel verbonden het totale bedrag te betalen aan Mali Media Group bvba. Indien de hoogste bieder verzaakt aan betaling, wordt in 1ste instantie een herinneringskost van 5 € in rekening gebracht. Indien betaling nadien uitblijft worden voor gerechtelijke en administratieve kosten 15 % van de hoofdsom aangerekend en dit met een minimum van 75€.


4.4 De partner kan de overeenkomst weigeren zolang het totale bedrag niet voldaan is.

5. De Voucher

5.1 De voucher wordt per email overgemaakt aan de bieder na de betaling van het totale verschuldigde bedrag. Eens de voucher afgeleverd is aan de bieder zijn de contractuele verplichtingen van Biedmee.be tegenover de bieder voldaan.


5.2 De voucher kan enkel ingeruild worden bij de desbetreffende partner. Echter, indien het arrangement niet beschikbaar is kan men een nieuw arrangement selecteren (zie 3.2). Eens een reisvoucher definitief werd ingeboekt bij de partner of de arrangementsverstrekker kan dit niet meer geannuleerd worden.


5.3 De toegestuurde voucher zal alle informatie bevatten die betrekking heeft op het arrangement. De voucher zal door de bieder zelf afgeprint worden.


5.4 De geldigheid van de voucher vervalt na de einddatum die werd opgegeven in het arrangement.


5.5 Van de voucher kan geen duplicaat bekomen worden. Het maken van een kopij is dan ook niet toegestaan. Indien er meer dan 1 exemplaar zou bestaan is de partner slechts verplicht 1 maal de voucher te aanvaarden. Het is niet mogelijk Biedmee.be of zijn partners, verantwoordelijk te stellen voor het bestaan of gebruik van identieke vouchers.


5.6 Bij producten wordt altijd gevraagd om het leveringsadres nogmaals ter bevestiging door te geven. Indien het product door het postorderbedrijf terug retour wordt gezonden naar de leverancier t.g.v. een foutief opgegeven leveringsadres of het niet afhalen van het product, worden de kosten voor herzending doorgerekend aan de klant.

6. De herroepingstermijn

6.1 De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst, zijnde concreet vanaf de dag volgend op de dag waarop hij de bestelde waardebon per e-mail heeft ontvangen.


Elke aanvraag tot verzaking aan de aankoop moet schriftelijk of per mail gericht worden tot

Biedmee.be (Mali Media Group bvba)
Koning Albertlaan 15
9840 De Pinte
België


Je kan hiervoor gebruik maken van het herroepingsformulier, echter dit kan ook gewoon per mail of brief gemeld worden.

De consument beschikt NIET over het recht om het herroepingsrecht uit te oefenen en aan de aankoop te verzaken voor:

° Overeenkomsten betreffende de levering van goederen of dienstenovereenkomsten, waarvan de uitvoering met instemming van de koper begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn van veertien kalenderdagen.

° Overeenkomsten op afstand betreffende het verstrekken van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, waarbij de verkoper zich er bij de sluiting van de overeenkomst toe verplicht deze diensten op een bepaalde datum of tijdens een nader genoemde periode te verstrekken.

° Artikelen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.

6.2 Annuleren vooraleer het product verzonden is?


Annuleren vooraleer het product verzonden is ten allen tijde mogelijk. De integrale terugbetaling (veilingkost + administratie en verzendkost) zal ten laatste 14 dagen na uitoefening van dit herroepingsrecht gebeuren.


6.3 Wil je annuleren na verzending van het product?


Annuleren nadat het pakket verzonden is kan als dit binnen de voorziene termijn van 14 dagen na de levering via het wordt aangevraagd. De kosten en het risico van het retourzenden zijn voor rekening van de klant.


6.4 Terugbetalingen tijdens de herroepingstermijn


De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De terugbetaling zal ten laatste 14 dagen na uitoefening van dit herroepingsrecht gebeuren en dit voor een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat betaald werd voor de aankoop van de bon. Men kan er eveneens voor kiezen om deze terugbetaling te wijzigen in een aankoopbon die een korting zal geven bij een volgende aankoop op de site www.biedmee.be.

De terugbetaling mag worden uitgesteld totdat Biedmee.be uw goederen heeft ontvangen, of totdat u bewijs heeft gegeven van de verzending.

7. Garantie

Als consument heb je bij biedmee vanzelfsprekend recht op 2 jaar wettelijke garantie op jouw aangekocht product.


Indien jouw product defect gaat binnen de eerste zes maanden na levering, dan verzenden wij jou je een verzendlabel met de nodige instructies. Vervolgens retourneer je het defecte product naar ons. Van zodra wij dit hebben ontvangen, bieden we je een passende oplossing (omruiling, reparatie of terugbetaling).


Wanneer het defect van het product meer dan zes maanden na levering wordt vastgesteld, dan dien je het product op eigen kosten naar ons te retourneren. Van zodra wij dit hebben ontvangen, bieden we je ook hier een passende oplossing (omruiling, reparatie of terugbetaling).

 

Bepaalde zaken vallen buiten garantie, zoals:

 • Waterschade
 • Val en stootschade
 • Gebruikersschade door onkundig of onjuist gebruik
 • Garantietermijn 2 jaar die verlopen is
 • Ontbreken van onderdelen
 • Verbruiksartikelen zoals lampen, batterijen en vloeistoffen
 • Artikelen waarvan de verzegeling verbroken is

Valt jouw melding buiten de garantie of voorwaarden, dan kunnen er onderzoekskosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn voor jouw eigen rekening. Mocht de garantieperiode al verlopen zijn en je product geraakt toch nog defect, dan kun je altijd kijken of de fabrikant je nog kan helpen.

8. Schending van de regels bij een veiling

Biedmee.be heeft het recht een bieder een waarschuwing te sturen of indien nodig geacht te bannen indien hierna beschreven regels overtreden worden:

8.1 Zich niet houden aan de regels en de algemene voordwaarden van Biedmee.be, zowel voor, tijdens en na de biedingen kan aanleiding geven tot het bannen of waarschuwven van de respectievelijke bieder.


8.2 Aangezien Biedmee.be niet in de mogelijkheid is om van elke bieder de versterkte gegevens te controleren, ligt de verantwoordelijkheid van de juistheid en volledigheid van de gegevens volledig bij de bieder. Biedmee.be behoudt zich het recht om een bieder te bannen van de website en niet toe te laten een bod uit te brengen als blijkt dat deze gegevens onjuist of onvolledig zijn.


8.3 Als de bieder nodeloos het imago van Biedmee.be schaadt kan Mali Media Group de bieder bannen.


8.4 Een profiel op een dusdanige manier gebruiken en/of aanpassen dat er misbruik kan uit voortvloeien.

9. Intellectuele eigendom

9.1 Alle elementen van Biedmee.be zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Mali Media Group bvba en haar partners. Iedere reproductie, publicatie, doorsturen aan derden of ieder ander gebruik van de intellectuele eigendom van Mali Media Group bvba of haar partners is verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming.

10. Beperking aansprakelijkheid/ reden van overmacht

10.1 Biedmee.be en Mali Media Group bvba kunnen op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor het niet werken van de website door toedoen van derden, zoals verstoring of verbreking van de aangeboden dienst, in geval van verlies van gegevens of het verspreiden van een virus. De normale onderhoudswerken of aanpassingen zullen tijdig op de website vermeld worden.

11. Klachtenbehandeling en geschillenregeling

11.1 Biedmee beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.


11.2 Een bieder die een klacht heeft m.b.t. het verloop van de veiling, of m.b.t. de te leveren of geleverde producten en diensten dient zijn klacht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de 14 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig, gemotiveerd en schriftelijk aan Mali Media Group kenbaar te maken.


11.3 De bij Biedmee ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Biedmee binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


11.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

11.5 Als consument heb je de mogelijkheid om je geschil aan te melden voor bemiddeling via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.


11.6 Klachten over tekortkoming in de uitvoering van het arrangement dienen ter plaatse bij de partner zo spoedig mogelijk gemeld te worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dient de klacht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand nadat de tekortkoming is geconstateerd volledig, gemotiveerd en schriftelijk bij de partner en Mali Media Group ingediend te worden.


12. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen op Biedmee.be worden voorgelegd aan de rechtbank van Gent.